فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع

در صورت تصمیم برای ارسال مقاله لازم است با تکمیل فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع، اصالت مقاله را تایید نمایید و پس از امضا/ فرم را اسکن نمود و در هنگام ارسال مقاله، در قسمت "فایل پیش نیاز ارسال مقاله" فراگذاری کنید.

دریافت فرم فرم تعهد نامه
دریافت فرم تعارض منافع