دریافت هزینه بررسی و چا‍پ مقالات

براساس مصوبه هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران ، در تاریخ بهمن 1399 برای دریافت و بررسی مقالات تا قبل از فرایند چاپ مبلغ 150 هزار تومان و از مقالات قابل چاپ در مجله روانشناسی سلامت بالینی برای هر مقاله مبلغ 350 هزار تومان دریافت می گردد. پس از بارگذاری کامل مقاله جهت واریز مبلغ پیامی ارسال می گردد. نویسنده به صورت آنلاین از طریق وب سایت هزینه را پرداخت می نماید. در صورت رد مقاله در هر مرحله این مبلغ مستردد نمی گردد.