اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نادر منیرپور

روان‌شناسی سلامت دانشیار روانشناسی سلامت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

monirpoorqom-iau.ac.ir
0000-0002-9889-5126

h-index: 9  

سردبیر

دکتر نادر منیر پور

روانشناسی سلامت دانشیار روانشناسی سلامت
دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم

monirpoorqom-iau.ac.ir
0000-0002-9889-5126

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغری مقدم

روانشناسی بالینی و درد استاد روانشناسی بالینی و درد
دانشگاه شاهد

asghari7agmail.com

دکتر عبداله امیدی

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

abomidi20yahoo.com

h-index: 17  

دکتر رضا باقریان

روانشناسی سلامت استاد روانشناسی سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

bagherianmed.mui.ac.ir

h-index: 19  

دکتر سعیده بزازیان

روانشناسی سلامت دانشیار روانشناسی سلامت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

sbazzaziangmail.com

h-index: 9  

دکتر حمید پورشریفی

روان‌شناسی سلامت دانشیار روان‌شناسی سلامت
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روان‌شناسی بالینی

www.poursharifi.ir
ha.poursharifiuswr.ac.ir
0000-0003-3864-9924

h-index: 12  

دکتر حمید پورشریفی، از اولین دانش آموختگان روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران و دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستند. فعالیت‌های علمی ایشان در تالیف، ترجمه و ویرایش 14 کتاب، نوشتن بیش از 30 مقاله ISI و بیش از 110 مقاله علمی – پژوهشی، و هدایت و استاد مشاوری بیش از 160 پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری متجلی شده است. دبیری علمی 4 کنگره ملی، عضویت در هیات مدیره انجمن‌های علمی نظیر انجمن روانشناسی ایران و انجمن روانشناسی سلامت ایران، مسئولیت دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در سال های 1382 تا 1385، ریاست کمیسیون تخصصی ازدواج وزارت ورزش و جوانان و داشتن مسئولیت‌های متعدد در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نظیر عضو شورای مرکزی؛ معاون پارلمانی، حقوقی و استانها؛ و نایب رئیس کمیسیون تخصصی روان‌شناسی سلامت از دیگر سوابق علمی – اجرایی ایشان به شمار می‌رود.

دکتر حمیدرضا حسن ابادی

روانشناسی تربیتی و روش شناسی تحقیق دانشیار روانشناسی تربیتی و روش شناسی تحقیق
دانشگاه خوارزمی

dr_hassanabadikhu.ac.ir

h-index: 9  

دکتر اسحاق رحیمیان

روانشناسی سلامت دانشیار روانشناسی سلامت
دانشگاه سمنان

i_rahimiansemnan.ac.ir

h-index: 13  

دکتر امیر هوشنگ مهریار

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی
موسسه عالی اموزش وپژوهش درمدیریت وبرنامه ریزی

amirmehryar36gmail.com